LEFT TO RIGHT: Pata, Heath, Yoshiki, Toshi, Sugizo